DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

             
logo ISOmont
námi zastřešeno ...

       
 


     Vybrané a všeobecně platné informace

     • Soukromí můžeme definovat, jako právo člověka zadržovat informace o své osobě.

     • General Data Protection Regulation
      obecné nařízení o ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti (GDPR)

     • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zákon o zpracování osobních údajů (pouze doplňkový)
      nabyl účinnosti od 25. května 2018.

     • Za osobní údaj byla již v Úmluvě č.108 (28. ledna 1981) považována jakákoliv informace týkající se
      identifikované nebo identifikovatelné osoby (subjektu údajů). Definice osobního údaje platí i dnes.

     • Identifikovatelná fyzická osoba je
      fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor:
      • obecně známé identifikační údaje: 
       • jméno,
       • příjmení,
       • adresa bydliště,
       • datum narození,
       • identifikátor fyzické osoby (rodné číslo), nepatří mezi citlivé údaje, primárně slouží jako
        identifikátor v informačním systému evidence obyvatel, rodné číslo lze používat pouze dle
        zákonných podmínek,
      • další identifikační údaje:
       • jeden či více zvláštních prvků této fyzické osoby:
        • fyzické,
        • fyziologické,
        • genetické,
        • psychické,
        • ekonomické,
        • kulturní,
        • společenské identity.
       • pracovní pozice,
       • údaj o platu nebo odměnách,
       • posouzení bonity klienta finančním subjektem,
       • siťový identifikátor (zejména IP adresa)
       • personalizovaná e-mail adresa,
       • historie prohlížení internetových stránek
       • a jiné ....
      • zvláštní kategorie osobních údajů:
       • rasový a etnický původ,
       • politické názory,
       • náboženské vyznání,
       • filozofické přesvědčení,
       • členství v odborech,
       • o zdravotním stavu,
       • o sexuálním životě,
       • o sexuální orientaci,
       • genetické a biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace.

     • Osobními údaji nejsou údaje o právnických osobách.
      Údaje o členech statutárních orgánů či společníků jsou osobními údaji konkrétních fyzických osob.

     • Zpracování osobních údajů
      je jakákoliv operace, která je prováděna s osobními údaji s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných
      postupů:
      • shromažďování,
      • zaznamenávání,
      • uspořádání,
      • strukturování,
      • uložení,
      • přizpůsobení,
      • pozměnění,
      • vyhledání,
      • nahlédnutí,
      • použití,
      • zpřístupnění přenosem,
      • šíření,
      • seřazení,
      • omezení,
      • výmaz,
      • zničení.
     • Anonymní informace
      jsou údaje, mezi nimiž neexistuje pouto se subjektem údajů a toto pouto nemůže být nikým jiným
      obnoveno.

     • Pseudonymizované údaje
      zpracované osobní údaje, které již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu bez použití
      dodatečných informací
      ,
      které jsou uchovávány odděleně. Nahlíží se na ně jako na osobní udaje.
     • Princip odpovědnosti správce.
      Je povinností správce, aby zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen
      doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Obecným nařízením.

     • Přístup založený na riziku.
      Aplikace je vázána pouze na určitý druh rizikovosti zpracování osobních údajů. Některé povinnosti se
      nebudou dotýkat některých správců a to tehdy, nebude-li zpracování osobních údajů, které provádějí,
      představovat riziko pro práva a svobody subjektů údajů.
      
          

                            


     Firmě ISOmont záleží na ochraně soukromí svých zákazníků i návštěvníků webových stránek.

     Věříme, že výše uvedené informace Vám poskytnou lepší kontrolu nad daty, které s námi sdílíte a usnadní
     vám přístup k informacím, které se týkají jejich zpracování.


     Ochrana osobních údajů

     Cookies

     Doplňující informace

     ÚOOÚ - stručné pokyny k GDPR

     EU - obecné nařízení o ochraně osobních údajů